Добродошли

1.Nacrtaj simbol a)za početak algoritma , b)za ulazne veličine algoritma, c)za blok izračunavanja,d) za grananje, e)za izlazne veličine algoritma, f)za kraj algoritma. 0.5

7.Za studente zaposlene preko omladinske zadruge obračunati mesečnu bruto i neto zaradu, ako je poznato koliko su sati radili, bruto cena sata i ukupan procenat odbitaka po osnovu poreza i doprinosa. 1

8.Napisati algoritam koji na osnovu tri unete ocene iz jednog predmeta izračuna zaključnu ocenu na osnovu aritmetičke sredine. 2

9.U zavisnosti od znaka broja A koji uneseš, na izlazu algoritma treba da se pojavi dvostruko veći broj ako je A pozitivno, apsolutna vrednost broja A ako je A negativno, nula ako je A nula. 1.5

10.Napisati algoritam kojim se realizuje logička operacija a)ILI, b)I, c)IMPLIKACIJA, d)EKVIVALENCIJA. (npr. Za logičko I izlazna veličina ima vrednost 1 ako su obe ulazne vrednosti 1, inače je 0 ) 1.5

14.Napisati algoritam za prevodjenje temperature iz Celzijusa u Farenhajte (F = 1.8*C +32) 1

15. Napisati algoritam za računanje površine a)jednakostraničnog trougla, b)kružnog prstena, c)kvadrata, d)pravougaonika ako su dati osnovni neophodni podaci. 1

19. Napisati algoritam za izračunavanje sume S dinara neophodne za kupovinu D diskova, M miševa i T tastatura po ceni C1, C2, C3 (dinara). 1

20.Algoritam zamene vrednosti dve promenljive a)korišćenjem treće, b)bez korišćenja treće. 1.5

22.Algoritam izračunavanja dužine hipotenuze pravouglog trougla na osnovu dužina kateta. 1

23.Algoritam izračunavanja dužine rastojanja između tačaka sa koordinatama x1,y1 i x2,y2. 1

24.A:=4, B:=7, A:=2*A-B, B:=7*A-B;A:=A-A. Šta će biti vrednosti promenljivih A i B nakon izvršenja ovih operacija? 2

25.Promenljivoj S dodeliti a)zbir, b)proizvod cifara trocifrenog prirodnog broja S. 2

27. Izračunati površinu cilindra čija je H visina i R poluprečnik osnovice. 1

28. Površina trapeza kome si A i B dužine osnovica a H visina. 1

29. Površina trougla kome je zadata a)visina H i stranica A. B)Zadate sve stranice. 1

31.Date su dve promenljive A i B. Promenljivoj A dodeliti njihovu sumu, a promenljivoj B njihovu razliku., bez korišćenja pomoćne promenljive. 2

32.Napisati algoritam kojim se za datu realnu promenljivu A ispisuje vrednost a)najbližeg celog broja, b)celobrojni deo, c)razlomljeni deo, d)druga cifra iza decimalne tačke. 1.5

37.Ugao u radijanima pretvoriti u ugao u stepenima. 1

38. Naći dužinu visine ha u trouglu ako su date sve stranice. 1.5

39. Odrediti vreme prizemljenja aviona koji je uzleteo u x sati, y minuta , z sekundi, i u letu proveo q sekundi. 2

40. Algoritam za pretvaranje dužine u inčima u centimetre (1 inč je 2.54 cm)1

41.Napisati algoritam koji na osnovu dnevnog dinarskog kursa dolara i evra (koji se unose) preračunava zadatu količinu dolara u evre. 1

42.Razredni starešina je za učenike izračunao srednju ocenu S na osnovu ocena iz 12 predmeta. Saznao je da u prosek ulazi i trinaesta ocena iz vladanja V. Napisati algoritam koji na osnovu V i S određuje srednju ocenu učenika. 2

43. Napisati program koji vremenski interval dat u minutima izražava u satima i minutima. 2

44.Dat je ugao u stepenima na dve decimale. Napisati program kojim se dati ugao izražava u stepenima i minutima. 2

45.Napisati algoritam kojim se izbacuje cifra desetica u prirodnom broju X. 2.5

46.Napisati algoritam kojim se zamenjuje mesto cifri jedinicia i stotina u prirodnom broju većem od 100. 2.5

47. Napisati algoritam kojim se određuju koreni kvadratne jednačine ako su dati koeficijenti  kvadratne jednačine. 2

48. Algoritam za izračunavanje obima i površine pravilnog šestougla upisanog u krug datog poluprečnika. 1.5

49.Algoritam za računanje obima pravouglog trougla na osnovu dužima kateta. 1.5

50. Napisati algoritam koji datom prirodnom četvorocifrenom broju izračunava a)proizvod cifara, b)razliku sume krajnjih i srednjih cifara, c)sumu kvadrata cifara, d)broj koji se dobija ispisom cifara u obrnutom poretku. 2.5

54. Napraviti algoritam koji promenljivoj max dodeljujemo vrednost većeg, manjeg od brojeva a i b.1

52. Napisati algoritam kojim se promenljivoj max dodeljuje  vrednost većeg, manjeg od tri broja.1.5

53. Ako se od odsečaka sa dužinama x,y i z može konstruisati trougao, izračunati njegovu površinu.1.5

54.Napisati algoritam koji za uneti prirodan broj proverava da li je paran.1

55. Napisati algoritam kojim se izračunava kvadratni koren nekog broja. Predvideti da podatak može da bude i nekorektan.1.5

56. Napisati algoritam koji izračunava vrednost funkcije x2-11.5

57. Napisati algoritam koji ya dva učitana broja ispituje da li su istog znaka. 1

58. Za tri učitana broja A,B i C ispitati da li je jedan od njih jednak sumi druga dva. 1

59. Napisati algoritam za računanje iznosa poreza na bruto platu. Ako je bruto plata veća od 1000 evra, porez je 20% , inače porez je 15%. 1

60.Napisati algoritam za računanje cene telefonskig razgovora, na osnovu trajanja razgovora i cene po minuti. Vikendom je razgovor jefitiniji 10%, predvideti unos indikatora za dan razgovora, 1 za radni dan, 0 za vikend. 1.5

61. Napisati algoritam koji na osnovu visine osobe određuje idealnu težinu. Idealna težina za osobe muškog pola je Visina – 100, za osobe ženskog pola je Visina – 110. Predvideti unos indikatora pola, 1 muški, 2 ženski. 1.5

62. Napisati algoritam kojim se izračunava ukupan otpor R koji daju otpornici R1 i R2 zavisno od tipa veze. Predvideti unos indikatora tipa veze i to 1 za rednu a 2 za paralelnu vezu. 1.5

63.Za dati prirodan broj N manji od 1000 odrediti cifru najveće težine. 1.5

64.Napisati program kojim se ispituje da li je dati trocifren prirodan broj palindrom. 2

65.Za dva data učitana broja dvocifrenaprirodna broja A i B odrediti kojem je veća suma cifara 2

66.Date su površina kruga S i kvadrata P. Odrediti da li se može a)smestiti krug u kvadrat, b)smestiti kvadrat u krug. 1.5

68.Napisati algoritam kojim se računa apsolutna vrednost broja. 1

69. Napisati algoritam za premeštanje vrednosti dva data realna broja A i B tako da važi poredak A<=B. 1

70.Napisati algoritam koji za dve različite celobrojne promenljive A i B ispituje da li je veća od njih deljiva manjom bez ostatka. 1.5

71. Napisati algoritam koji za tri uneta realna broja A, B i C određuje zbir dva najmanja. 2

72. Napisati program kojim se proverava da li kroz datu tačku (a,b) prolazi grafik funkcije y=5x2-7x+2. 1.5

73.Učitanom trocifrenom broju odrediti najmanju i najveću cifru. 2.5

74. Novogodišnji paketić treba da sadrži X čokolada, Y bombona i Z pomorandži. Napisati algoritam kojim se određuje koliko se može napraviti poklon paketića od A čokolada, B bombona i C pomorandži. 2

75.Ispitati da li se od odsećaka sa dužinama A,B i C može kosntruisati trougao jednakostranični, jednakokraki, nejednakostranični, pravougli.2

76. Napisati algoritam kojim se rešava bikvadratna jednačina ako su dati koeficijenti a, b i c. 2

77.Napisati algoritam kojim se za učitani ugao (dat u stepenima i veći od 360) određuje kvadrant kome pripada. 1.5

78.Napisati algoritam za izračunavanje zbira prvih N prirodnih brojeva. 1

79. Zbir prvih N a)parnih, b)neparnih brojeva. 1.5

81.Napisati algoritam kojim se izračunava faktorijel broja N. 1

82. Napisati algoritam za ispis parnih brojeva između 1 i 25. 1.5

83. Napisati program kojim se ispisuju vrednosti funkcije y=x2-1 koja uzima celobrojne vrednosti na intervalu (a,b). 1.5

84.Napisati algoritam kojim se proverava tačnost matematičkih formula za izračunavanje sume

a)1+3+5+...+ (2n-1) = n 1.5

b)12+32+52+...+(2n-1)2=n(4n2-1)/3  1.5

85.Napisati algoritam koji izračunava stepene dvojke od nultog do N-tog stepena. 1.5

86.Napisati algoritam koji izračunava zbir prvih N članova reda

a) 1 + 1/2+ 1/3 + 1/4 +…,  b) 1+1/3 +1/5 +… + 1/(2n-1)   1.5

88. Napisati algoritam za ispis faktorijela od 1! do N! 1.5

89. Napisati algoritam kojim se izračunava zbir a) x + x2+x3+...+xn,  b)x+2x2+3x3+...+nx 2

91.Ispisati sve trocifrene brojeve kojima je cifra stotina parna, desetica neparna i jedinica manja od 5. 2

92. Ispisati sve trocifrene brojeve kojima je cifra jedinica između 2 i 6, desetica veća od 5 i stotina manja od 7. 2