Школска 2018/2019. година

 

 

Тим за самовредновање рада школе чине:

1. Драган Дојић - директор

2. Јасмина Пајић – стручни сарадник - педагог

3. Владан Машић – наставник електро групе предмета, представник Стручног актива за развој школског програма

4. Зорица Перић – наставник српског језика и књижевности, представник Наставничког већа

5. Драган Поповић – наставник филозофије, представник Стручног већа за област предмета историја, филозофија, устав, социологија, психологија, географија и физичко васпитање

6. Александра Зељић – представник Ученичког парламента

7. Нада Протић - представник Савета родитеља

8. Рајко Ђуричић – представник Школског одбора

Стручни актив за развој школског програма чине: Зорица Перић, Ратомир Думић, Невена Тодоровић, Владан Машић, представници наставника и Јасмина Пајић, стручни сарадник – педагог.

Стручни тим за инклузивно образовање чине: Јасмина Пајић, стручни сарадник – педагог и наставници: Мила Грујић, Вера Васиљевић, Зорица Перић и Милена Милојевић.

Стручни актив за развојно планирање чине:

1. Драган Дојић, директор Средње школе

2. Бранка Николић, представник родитеља

3. Јана Грбић, представник ученика

4. Јасмина Пајић, стручни сарадник - педагог

5. Мила Грујић, представник Наставничког већа

6. Зоран Грујичић, представник Наставничког већа

7. Ратомир Думић, представник Наставничког већа

8. Милош Грујичић, представник локалне самоуправе