Правилник о награђивању

 

На основу члана 59. Закона о средњој школи („Службени гласник РС“, број 50/92, 23/02 и 62/03), Наставничко веће Средње школе у Крупњу, на седници одржаној 04.06.2012. године, доноси

ПРАВИЛНИК

О НАГРАЂИВАЊУ И ПОХВАЉИВАЊУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КРУПЊУ

Опште одредбе

Члан 1.

У циљу подстицања ученика и наставника на постизање што бољих резултата у образовно – васпитном раду и слободним активностима Средња школа у Крупњу (у даљем тексту: Школа) награђује и похваљује ученике и наставнике који постижу изузетне резултате у:

- реализацији и примени наставног програма,

- успешном репрезентовању Школе на такмичењима и смотрама,

- организацији друштвено-корисних, хуманитарних и слободних активности,

- другим облицима рада дефинисаним Планом рада Школе.

Награде и похвале додељују надлежни органи Школе на основу одредаба овог Правилника, а у складу са Законом о средњој школи.

Члан 2.

Овим Правилником се утврђују:

1. Врсте награда и похвала,

2. Поступак додељивања награда и похвала.

Члан 3.

У циљу подстицања ученика и наставника на постизање бољих резултата у образовно-васпитном раду и слободним активностима, Школа додељује награде и похвале за:

- појединце ( ученике и наставнике),

- групу ученика,

- одељењску заједницу ученика,

- ученичке клубове и секције.

Специјалне дипломе

Члан 4.

За изузетан успех из свих наставних предмета, као и за вансеријска постигнућа за поједине наставне области у току четворогодишњег школовања, ученицима се додељују специјалне дипломе у складу са Законом о средњој школи и одговарајућим подзаконским актима.

Поступак за доделу дипломе „Вук Караџић“ и диплома за изузетан успех из појединог предмета или наставне области, на иницијативу одељењског старешине или предметних наставника, покреће Одељењско веће у писменој форми која садржи детаљно образложење предлога.

Предлог одељењског већа за доделу диплома из става 2. овог члана разматра Наставничко веће, утврђује да ли предложени ученици испуњавају утврђене услове за добијање одређене дипломе и доноси одлуку који ученици добијају диплому „Вук Караџић“ и диплому за општеобразовне предмете или за наставне области.

Награде

Члан 5.

Награде се додељују свим одличним ученицима за успешно савлађивање наставног плана и програма.

Предлог за награду формулише Одељењско веће.

О предлогу за додељивање награда изјашњава се Наставничко веће.

Члан 6.

Награде се додељују учницима који у току школске године не направе ниједан изостанак.

Предлог за награде из става 1. формулише одељењски старешина у писменој форми.

О предлогу за додељивање награда изјашњава се Наставничко веће.

Члан 7.

Награде се додељују и ученицима који се истичу својим резултатима на такмичењима и смотрама републичког и међународног карактера.

Предлог за награде из става 1. формулишу у писменој форми председници стручних већа за поједине наставне области на основу постигнутих резултата у текућој школској години.

О предлогу за додељивање награда изјашњава се Наставничко веће.

Члан 8.

Награде се додељују учницима који су се истакли четворогодишњим успешним радом у друштвеним, хуманитарним, слободни активностима и другим облицима рада дефинисаним Планом рада Школе.

Предлог за награде из става 1. формулишу у писменој форми одељењски старешина, предметни наставници, стручна већа, руководиоци секција, директор Школе или Ученички парламент.

О предлогу за додељивање награда изјашњава се Наставничко веће.

Члан 9.

Посебне награде додељују се најуспешнијим ученицима:

- одељења,

- смерова по разредима,

- разреда ( 4 награде ),

- Средње школе ( 1 награда ).

Посебна награда додељује се најуспешнијем ђаку генерације за четворогодишњи успех у наставним и ваннаставним активностима, такмичењима и другим облицима рада у Школи.

Предлог за награде из става 1. и 2. формулише у писменој форми одељењски старешина у консултацији са својом Одељењском заједницом.

О предлогу за додељивање награда изјашњава се Наставничко веће.

Члан 10.

Награде из члана 9. став 1. овог Правилника додељују се на основу општег успеха и владања ученика, успеха ученика на такмичењима и смотрама и других показатеља, на основу којих се израчунава индивидуални рејтинг сваког ученика.

Критеријуми за вредновање укупних резултата ученика у току једне школске године су:

1. Општи успех ученика                                                                највише 100 бодова

2. Успеси на такмичењима из једне такмичарске дисциплине највише   21 бод

3. Резултати у слободним активностима                                     највише     8 бодова

Укупан рејтинг који ученик може имaти на основу четири претходна критеријума је 129 бодова, а у оквиру сваког одељења се одређује рејтинг до пет најуспешнијих ученика.

Члан 11.

Број бодова за општи успех ученика израчунава се тако што се просек општег успеха помножи са 20.

Члан 12.

            Број бодова за резултате на такмичењима израчунава се на основу табела које су саставни део овог Правилника.

            Уколико ученик на такмичењу дели два или више места број бодова се израчунава на основу просечног броја бодова који по табелама носе дата места.

            Уколико је ученик члан екипе која је на такмичењу освојила неко од места датих у табели, ученику припада половина бодова намењених за дато место.

            Уколико је ученик или екипа учесник такмичења по позиву, без квалификација успех се вреднује посебно на основу свих важних података о такмичењу.

Члан 13.

            Број бодова за резултате у слободним активностима(културно-уметничким, техничким, проналазачким, хуманитарним, спортско-рекреативним и сл.) у којима ученик представља школу, додељује се по следећим критеријумима:

- ваннаставне активности школског (општинског) нивоа                    1 бод

- ваннаставне активности окружног нивоа                                                        3 бода

- ваннаставне активности републичког нивоа                                       6 бода

- ваннаставне активности међународног нивоа                                     8 бодова

            Уколико је ученик учесник више ваннаставних активности бодови се сабирају, али не могу прећи 8 бодова.

Члан 14.

            Уколико два или више ученика имају једнак рејтинг, предност има ученик са бољим општим успехом ( члан 11. ).

            Уколико и после упоређивања из члана 11. два или више ученика имају једнаке резултате, предност има ученик који има бољи рејтинг неизрачунатих бодова по критеријумима из члана 12. и члана 13.

            Уколико и после упоређивања неизрачунатих бодова два или више ученика имају једнаке резултате, предност има ученик који је по члану 12. освојио више бодова.

            Уколико и после упоређивања из члана 12. два или више ученика имају једнаке резултате, предност има ученик који је по члану 13. освојио више бодова.

            Уколико и после упоређивања из члана 13. два или више ученика имају једнак рејтинг, Наставничко веће сетајнимгласањем изјашњава о најуспешнијем ученику.

Члан 15.

            Награда из члана 9. став 2. за најуспешнијег ученика генерације додељује се ученику који је збиром рејтинга из четири школске године остварио најбољи резултат.

            Наставничко веће на основу остварених резултата у све четири наставне године проглашава најуспешнијег ученика генерације.

Члан 16.

            За изузетна колективна и појединачна постигнућа у разним акцијама које нису дефинисане претходним члановима овог Правилника директор школе може наградити ученике, одељењске заједнице, школске организације и слично.

Додела награда

Члан 17.

            Награде ученицима могу доделити:

- Наставничко веће,

- Директор школе,

- спонзори и донатори Школе ( установе, предузећа, удружења и појединци ) на основу критеријума које пропишу својим актом.

            О наградама које се додељују посебном наменом спонзора и донатора, одлучује Наставничко веће школе, у складу са критеријумима спонзора и донатора.

Члан 18.

            Ученици могу бити награђени:

- дипломама,

- књигама, спортским реквизитима и сличном опремом,

- путовањима, екскурзијама, излетима, наменским посетама и сличним наградама,

- новчаним и другим наградама.

Члан 19.

            Награде се ученицима додељују јавно, приликом прославе Дана школе, школске славе Светог Саве или на завршној школској свечаности у присуству ученика, наставника, родитеља, гостију и медија.

Члан 20.

            Податке о добијеним наградама одељењски старешина уноси у Матичну књигу ученика.

Похвале

Члан 21.

            Ученицима који се истичу својим радом и понашањем, ученицима који се истичу у савлађивању појединих наставних области, као и ученицима који постижу изузетне резултате додељују се похвале.

            Похвале додељују:

- Предметни наставник,

- Одељењски старешина,

- Одељењско веће,

- Директор школе.

Члан 22.

            Предметни наставник похваљује ученика за нарочито залагање и постигнут успех у савлађивању градива из одређеног предмета.

            Одељењски старешина похваљује ученика који се истиче у учењу, примерном владању, редовном похађању наставе и позитивном деловању у колективу.

            Одељењско веће писмено ( у виду похвалнице ) похваљује ученика који се посебно залаже за успех одељења и у пружању помоћи ученицима који теже савлађују поједине наставне области.

            Директор школе похваљује ученике, одељењске заједнице, школске организације и слично на основу постигнућа у учењу, владању, школским акцијама, такмичењима, ваннаставним активностима, хуманитарним акцијама и другим активностима у току школске године.

Члан 23.

            Похвале могу бити усмене и писмене и саопштавају се ученицима путем разгласа, на састанку одељењске заједнице, на родитељском састанку, путем периодичних информација, преко књиге обавештења или приликом пригодних свечаности у школи.

            Одељењски старешина добијене усмене и писмене похвале уноси у Матичну књигу одељења, са напоменом: због чега, од ког органа и када је ученик похваљен.

Члан 24.

            Писмена похвала издаје се ученику у виду плакете или похвалнице.

            Писмене похвалнице ученику уручује одељењски старешина.

            Податке о добијеној писменој похвали ученика, разредни старешина уноси у Матичну књигу ученика.

Похваљивање и награђивање наставника

Члан 25.

            У складу са финансијским могућностима школе, и ако у том тренутку постоје расположива средства наставници се награђују новчано или књигама, и то:

            Окружно такмичење:

-          Прво место: 3.000,00 динара

-          Друго место: 2.000,00 динара

-          Треће место: 1.000,00 динара

Републичко такмичење:

-          Прво место: 6.000,00 динара

-          Друго место: 5.000,00 динара

-          Треће место: 4.000,00 динара

Уколико један наставник освоји са више ученика пласман на такмичењу, награђује се најбољи резултат.

Члан 26.

            Уколико предметни наставник који предаје ученику није у могућности да припрема ученика за такмичење, то може преузети други предметни наставник, који ће онда бити награђен уколико ученик постигне резултате, у складу са овим Правилником.

            О реализовању ваннаставних активности, припреме за такмичење, мора постојати писмена евиденција у Књигама евиденције.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 25.

            Избор ученика генерације за ученике који у тренутку усвајања овог Правилника похађају 2., 3. или 4. разред рејтинг листе за претходне разреде утврђују се на основу докумемтације која постоји у Школи и у складу са члановима 10., 11., 12., 13., 14. и 15. овог Правилника.

Члан 26.

            Поступак за измене и допуне овог Правилника може покренути најмање пет наставника, Стручно веће за област предмета, Одељењско веће, Наставничко веће, директор школе и Ученички парламент, свако према свом Пословнику о раду.

Члан 27.

            Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана усвајања на седници Наставничког већа.

ДИРЕКТОР СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КРУПЊУ

_____________________________

ТАБЕЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ТАКМИЧЕЊА АКО НА ТАКМИЧЕЊУ УЧЕСТВУЈЕ ВИШЕ ОД 20 УЧЕНИКА - ЕКИПА

РАНГ

ОПШТИНСКО

ТАКМИЧЕЊЕ

ОКРУЖНО

 (међуок./ регион.)

ТАКМИЧЕЊЕ

РЕПУБЛИЧКО

ТАКМИЧЕЊЕ

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ
1. 1.0 3.0 6.0 11.0
2. 0.9 2.9 5.9 10.9
3. 0.8 2.8 5.8 10.8
4. 0.7 2.7 5.7 10.7
5. 0.6 2.6 5.6 10.6
6. 0.5 2.5 5.5 10.5
7. 0.4 2.4 5.4 10.4
8. 0.3 2.3 5.3 10.3
9. 0.2 2.2 5.2 10.2
10. 0.1 2.1 5.1 10.1
11.   2.0 5.0 10.0
12.   1.9 4.9 9.9
13.   1.8 4.8 9.8
14.   1.7 4.7 9.7
15.   1.6 4.6 9.6
16.   1.5 4.5 9.5
17.   1.4 4.4 9.4
18.   1.3 4.3 9.3
19.   1.2 4.2 9.2
20.   1.1 4.1 9.1
21.   1.0 4.0 9.0
22.   0.9 3.9 8.9
23.   0.8 3.8 8.8
24.   0.7 3.7 8.7
25.   0.6 3.6 8.6
26.     3.5 8.5
27.     3.4 8.4
28.     3.3 8.3
29.     3.2 8.2
30.     3.1 8.1
31.     3.0 8.0
32.     2.9 7.9
33.     2.8 7.8
34.     2.7 7.7
35.     2.6 7.6
36.     2.5 7.5
37.     2.4 7.4
38.     2.3 7.3
39.     2.2 7.2
40.     2.1 7.1
41.       7.0
42.       6.9
43.       6.8
44.       6.7
45.       6.6
46.       6.5
47.       6.4
48.       6.3
49.       6.2
50.       6.1
51.       6.0
52.       5.9

 

ТАБЕЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ТАКМИЧЕЊА АКО НА ТАКМИЧЕЊУ УЧЕСТВУЈЕ МАЊЕ ОД 20 УЧЕНИКА - ЕКИПА

РАНГ

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

ОКРУЖНО (међуокружно/ регионално)

ТАКМИЧЕЊЕ

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ
1. 1.0 3.0 6.0 11.0
2. 0.9 2.9 5.9 10.5
3. 0.8 2.8 5.8 10.0
4. 0.6 2.5 5.4 9.5
5. 0.4 2.2 5.0 9.0
6. 0.2 1.9 4.6 8.5
7. 0.1 1.6 4.2 8.0
8.   1.4 3.8 7.5
9.   1.2 3.4 7.0
10.   1.0 3.0 6.5
11.   0.8 2.6 6.0
12.   0,6 2.2 5.5
13.       5.0
14.       4.5
15.       4.0
16.       3.5
17.       3.0
18.       2.5
19.        
20.        

РЕЈТИНГ ЛИСТА

__________________________, УЧЕНИКА _______ ОДЕЉЕЊА

    КРИТЕРИЈУМ РЕЗУЛТАТ БОДОВА

1. ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА

1.1 Општи успех ученика просек успеха х 20    

2. УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИМА И СМОТРАМА

ИЗ ПРВОГ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА

2.1 Успех на општинском такмичењу највише 1 бод    
2.2 Успех на окружном такмичењу највише 3 бодa    
2.3 Успех на републичком такмичењу највише 6 бодова    
2.4 Успех на међународном такмичењу највише 11 бодова    

3. РЕЗУЛТАТИ  У СЛОБОДНИМ АКТИВНОСТИМА

3.1 Слободне активности највише 8 бодова    

                                                                                УКУПНО    _______ 

 

У Крупњу,

   ПРЕСЕДНИК КОМИСИЈЕ

___________________________